lunes, 20 de agosto de 2012

Argentina se quejó contra Europa por el biodiésel en Organización Mundial de Comercio (OMC)


La Organización Mundial de Comercio (OMC) confirmó en su página web que recibió la queja de la Argentina contra España: "Argentina asegura que en abril España implementó una regulación que discrimina a las importaciones de biodiésel desde Argentina, en favor del que se produce en la Unión Europea".

La Argentina inició el viernes de manera oficial la acusación contra la Unión Europea (UE) por su decisión de impedir el ingreso de biodiésel y consideró que esa decisión viola las normas de la Organización Mundial de comercio (OMC).

La Cancillería ya había presentado una protesta ante la Unión Europea por la decisión de España de limitar la compra de biocombustibles argentinos, una medida del gobierno popular de Mariano Rajoy a manera de represalia por la estatización de YPF, en abril pasado.

Las compras a la Argentina representaban hasta entonces el 53% de las importaciones de biodiésel en España: 700.000 toneladas, por 990 millones de dólares.

La Argentina precisó que la medida afectaría la mitad de sus exportaciones de biodiésel a España y casi el 10% de las ventas totales al bloque de la Unión Europea.

La Cancillería dijo ayer que las medidas proteccionistas adoptadas por España tienen por efecto impedir o limitar el ascenso en la cadena de valor de las industrias locales "limitando el rol de los países en desarrollo al de proveedores de materias primas".

Según la Cancillería, en los últimos meses, la Argentina vino denunciando en diversos foros, como la OMC y la FAO, los efectos negativos que sufre el país en cuanto a las trabas a las exportaciones.

Argentina complained against biodiesel in Europe by World Trade Organization (WTO)


The World Trade Organization (WTO) confirmed on its website that it received the complaint of Argentina against Spain: "Argentina in April says Spain implemented a regulation that discriminates against imports of biodiesel from Argentina, on behalf of which occurs in the European Union ".

Argentina began officially on Friday the case against the European Union (EU) for its decision to deny entry of biodiesel and considered that the decision violates the rules of the World Trade Organization (WTO).

The Foreign Ministry had lodged a protest with the European Union by Spain's decision to limit the purchase of Argentine biofuels, a measure of popular government of Mariano Rajoy in reprisal for the nationalization of YPF, in April.

Purchases to Argentina hitherto represented 53% of imports of biodiesel in Spain: 700,000 tons, for $ 990 million.

The Argentina said the move would affect half of its biodiesel exports to Spain and almost 10% of total sales to the EU bloc.

The Foreign Ministry said yesterday that the protectionist measures taken by Spain have the effect of preventing or limiting the rise in the value chain of local industries "limiting the role of developing countries to raw material suppliers."

According to the Foreign Ministry, in recent months, Argentina wine denouncing in forums like the WTO and FAO, the negative effects experienced by the country in terms of barriers to exports.

Argentina klagede biodiesel i Europa af World Trade Organization (WTO)


Verdenshandelsorganisationen (WTO) bekræftet på sin hjemmeside, at den har modtaget klagen af ​​Argentina mod Spanien: "Argentina i april, siger Spanien har gennemført en forordning, der diskriminerer mod import af biodiesel fra Argentina, på vegne af som forekommer i Den Europæiske Union ".

Argentina startede officielt på fredag ​​sagen mod Den Europæiske Union (EU) for sin beslutning om at nægte indrejse af biodiesel og fandt, at beslutningen overtræder reglerne i World Trade Organization (WTO).

Udenrigsministeriet havde indgivet en protest til EU af Spaniens beslutning om at begrænse køb af argentinske biobrændstoffer, et mål for folkelig regering Mariano Rajoy i gengældelse for nationalisering af YPF i april.

Indkøb til Argentina hidtil udgjorde 53% af importen af ​​biodiesel i Spanien: 700.000 tons, for 990 millioner $.

Det Argentina sagde flytte vil påvirke halvdelen af ​​sine biodiesel eksport til Spanien og næsten 10% af det samlede salg til EU-blokken.

Udenrigsministeriet sagde i går, at de protektionistiske foranstaltninger, der træffes af Spanien har den virkning at forhindre eller begrænse stigningen i værdikæden af ​​lokale industrier ", der begrænser udviklingslandenes rolle til råvareleverandører."

Ifølge Udenrigsministeriet, i de seneste måneder Argentina vin fordømmer i fora som WTO og FAO, de negative virkninger opleves af landet i form af hindringer for eksport.

Argentinien beschwerte Biodiesel in Europa durch World Trade Organization (WTO)


Die World Trade Organization (WTO) auf ihrer Website, dass sie die Beschwerde von Argentinien gegen Spanien erhielt bestätigt: "Argentinien im April sagt Spanien implementierte eine Regelung, die gegen die Einfuhr von Biodiesel aus Argentinien diskriminiert, deren Namen in tritt die Europäische Union ".

Argentinien begann offiziell am Freitag, den Fall gegen die Europäische Union (EU) für ihre Entscheidung zur Eingabe von Biodiesel zu leugnen und die Auffassung, dass die Entscheidung die Regeln der World Trade Organization (WTO) verstößt.

Das Auswärtige Amt hatte einen Protest bei der Europäischen Union von Spanien die Entscheidung für den Kauf des argentinischen Biokraftstoffe, ein Maß für populäre Regierung von Mariano Rajoy als Vergeltung für die Verstaatlichung von YPF im April zu begrenzen eingereicht.

Käufe in Argentinien bisher vertreten 53% der Einfuhren von Biodiesel in Spanien: 700.000 Tonnen, für $ 990.000.000.

Der argentinische sagte der Umzug würde die Hälfte der Biodiesel-Exporte nach Spanien und fast 10% des Gesamtumsatzes der EU bloc beeinflussen.

Das Auswärtige Amt sagte gestern, dass die protektionistischen Maßnahmen Spaniens die Wirkung der Verhinderung oder Begrenzung des Anstiegs in der Wertschöpfungskette der lokalen Industrie haben "Begrenzung der Rolle der Entwicklungsländer zu Rohstofflieferanten."

Laut dem Außenministerium, in den letzten Monaten verurteilt Argentinien Wein in Foren wie der WTO und FAO, die negativen Auswirkungen, die das Land im Hinblick auf die Hindernisse für Exporte erlebt.

Argjentina ankuar kundër bionaftë në Evropë nga Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT)


Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) konfirmoi në faqen e saj se ajo ka marrë ankesën e Argjentinës kundër Spanjës: "Argjentina në prill të thotë se Spanja zbatuar një rregullore që diskriminon importet e bionaftë nga Argjentina, në emër të të cilit ndodh në Bashkimi Evropian ".

Argjentina filloi zyrtarisht të premten çështjen kundër Bashkimit Evropian (BE) për vendimin e tij për të mohuar hyrjen e bionaftë dhe konsiderohet se vendimi shkel rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT).

Ministria e Jashtme ka paraqitur një protestë me Bashkimin Evropian me vendim të Spanjës për të kufizuar blerjen e biokarburanteve argjentinas, një masë e pushtetit popullor e Mariano Rajoy në reprezalje për shtetëzimin e YPF, në prill.

Blerjet në Argjentinë deri tani përfaqësuar 53% të importeve të bionaftë në Spanjë: 700.000 ton, për 990.000.000 $.

Argjentina tha se ky veprim do të ndikojë në gjysmën e eksporteve të saj bionaftë në Spanjë dhe pothuajse 10% të shitjeve totale në bllokun e BE.

Ministria e Jashtme tha dje se masat proteksioniste marrë nga Spanja kanë efektin e parandalimit ose kufizimin rritje në zinxhirin e vlerës së industrive vendore "Kufizimi i rolit të vendeve në zhvillim për furnizuesit të lëndëve të para."

Sipas Ministrisë së Jashtme, në muajt e fundit, verë Argjentina denoncuar në forume si OBT dhe FAO, efektet negative të përjetuara nga vendi në drejtim të pengesave të eksporteve.

Argentinië het gekla teen biodiesel in Europa deur die World Trade Organization (WTO)


Die Wêreld Handel Organisasie (WTO) op sy webwerf dat dit die klag van Argentinië teen Spanje bevestig: "Argentinië in April sê Spanje geïmplementeer 'n regulasie wat diskrimineer teen die invoer van biodiesel uit Argentinië, namens wat plaasvind in die Europese Unie ".

Argentinië begin amptelik op Vrydag die geval teen die Europese Unie (EU) vir sy besluit om inskrywing van biodiesel te ontken en is van mening dat die besluit in stryd is met die reëls van die Wêreld Handel Organisasie (WTO).

Die ministerie van buitelandse sake het 'n protes ingedien met die Europese Unie deur Spanje se besluit om die aankoop van die Argentynse biobrandstof, 'n maatreël van gewilde regering van Mariano Rajoy in vergelding vir die nasionalisering van YPF, in April te beperk.

Aankope te Argentinië tot nou toe 53% van die invoer van biodiesel in Spanje: 700.000 ton, vir $ 990 miljoen verteenwoordig.

Die Argentinië gesê die skuif sal die helfte van sy biodiesel uitvoer na Spanje en byna 10% van die totale verkope aan die EU-blok kan beïnvloed.

Die ministerie van buitelandse sake het gister gesê dat die proteksionistiese maatreëls geneem deur Spanje het die effek van die styging in die waarde ketting van plaaslike nywerhede "beperking van die rol van die ontwikkelende lande te rou materiaal verskaffers te voorkom of te beperk."

Volgens die ministerie van buitelandse sake, in die afgelope maande, Argentinië wyn aan die kaak in forums soos die WHO en die FAO, die negatiewe effekte wat ervaar word deur die land in terme van hindernisse tot uitvoer.

lunes, 13 de agosto de 2012

Más retenciones al biodiesel en Argentina


El gobierno argentino destacó que la del biodiésel es "una industria en expansión". y anunció el incremento de 14,2% a 24,2% las retenciones a las exportaciones de biocombustibles.

En una conferencia de prensa, junto con el secretario de Política Económica, Axel Kicillof, el ministro se refirió a la publicación de distintas resoluciones en el Boletín Oficial de hoy, y precisó que "esta medida era mucho más conveniente que aumentar las retenciones a la soja o ponerles cupos a las exportaciones".

Por su parte, Kicillof precisó que "la producción mundial desde a la fecha varió aproximadamente 220%", por lo cual concluyó que "es una industria extraordinaria que en 2011 alcanzó las 18,5 millones de toneladas".
Al hablar en el Microcine del Palacio de Hacienda, el viceministro remarcó que la del biodiésel es “una industria muy dinámica y en expansión”.

El gobierno dispuso un incremento de 10 puntos porcentuales para las retenciones que se aplican a las exportaciones de biodiésel, por lo que éstas pasan del actual 14,2% al 24,2%.

Además, retiró a estas exportaciones el reintegro de 2,5 puntos porcentuales que se había otorgado desde la puesta en marcha del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
También se conoció que el Gobierno congeló el precio del biodiésel para el mercado interno fijándolo en $4.405,3 pesos para la tonelada (Res.1436/12) contra $5.195 que había establecido el mes anterior.
El incremento de las retenciones fue establecido por el Decreto 1339/12, que se publica hoy en el Boletín Oficial.

More deductions to biodiesel in Argentina


The Argentine government said that biodiesel is "a growth industry." and announced an increase of 14.2% to 24.2% the tax on exports of biofuels.

In a press conference with Secretary of Economic Policy, Axel Kicillof, the minister referred to the publication of various resolutions in the Government Gazette today, and said that "this measure was much more convenient to increase the withholdings or put quotas on soybean exports. "

Meanwhile, Kicillof said that "global production to date ranged from about 220%," so concluded that "it is extraordinary that an industry in 2011 reached 18.5 million tons."
Speaking at the Palace of Micro Finance, the Deputy Minister noted that biodiesel is "a very dynamic industry and growing."

The government ordered an increase of 10 percentage points for the deductions that apply to exports of biodiesel, so they pass the current 14.2% to 24.2%.

Furthermore, these exports withdrew the reinstatement of 2.5 percentage points had been granted since the implementation of Regulation and Promotion Scheme for Sustainable Production and Use of Biofuels.
It was also learned that the government froze the price of biodiesel for the domestic market setting it at $ 4,405.3 pesos per ton (Res.1436/12) against $ 5,195 that had set the previous month.
The increase in retention was established by Decree 1339/12, published today in the Official Gazette.

Flere fradrag til biodiesel i Argentina


Den argentinske regering sagde, at biodiesel er "en branche i vækst." og bebudede en stigning på 14,2% til 24,2% i skat på eksport af biobrændstoffer.

I en pressekonference med udenrigsminister Økonomisk Politik, Axel Kicillof henviste ministeren til offentliggørelsen af ​​forskellige beslutninger i statstidende i dag, og sagde, at "denne foranstaltning var meget mere bekvemt at øge withholdings eller sætte kvoter på sojabønner eksport. "

I mellemtiden, Kicillof sagde, at "den globale produktion til dato varierede fra omkring 220%," så konkluderede, at "det er usædvanligt, at en industri i 2011 nåede 18,5 millioner tons."
Tale ved Palace of Micro Finansministeriet, viceminister bemærkede, at biodiesel er "en meget dynamisk branche og voksende."

Regeringen beordrede en stigning på 10 procentpoint for de fradrag, der gælder for eksport af biodiesel, så de passerer de nuværende 14,2% til 24,2%.

Desuden er disse eksporten trak genindførelse af 2,5 procentpoint var blevet givet siden gennemførelsen af ​​forordningen og fremme ordningen for bæredygtig produktion og anvendelse af biobrændstoffer.
Det blev også lært, at regeringen frøs prisen på biodiesel til det indenlandske marked, sætte det på DKK 4,405.3 pesos per ton (Res.1436/12) mod 5195 dollar, der havde fastsat den foregående måned.
Stigningen i retention blev etableret ved dekret 1339/12, offentliggjort i dag i Lovtidende.

Arjantin'de biyodizel Daha kesintiler


Arjantin hükümeti biyodizel olduğunu söyledi "bir büyüme endüstrisi." ve% 14.2 ile% 24.2 biyoyakıt ihracatı üzerindeki vergi artışı açıkladı.

Ekonomi Politikası, Axel Kicillof Bakanı ile bir basın toplantısında, Bakan Resmi Gazetede çeşitli kararlar yayın bugün anılacak ve bu önlemin çok daha uygun kesintiler artırmak olduğunu "söyledi veya soya ihracatına kota koydu. "

Bu arada, Kicillof bu "küresel üretimin yaklaşık% 220 arasında değişmektedir güncel, için" böylece sonucuna dedi ki, "2011 yılında sektör 18,5 milyon tona ulaştığı olağanüstü."
Mikro Finans Sarayı konuşan Bakan Yardımcısı biyodizel olduğunu kaydetti "çok dinamik bir sanayi ve büyüyor."

Hükümet biyodizel ihracatı için geçerli kesintiler için 10 puanlık bir artış, böylece% 24.2 geçerli% 14.2 geçmek emretti.

Ayrıca, bu ihracatın 2,5 puan iade Biyoyakıt Sürdürülebilir Üretim ve Kullanımı Yönetmeliği ve Tanıtım Programı uygulanması beri verildiğinde çekildi.
Aynı zamanda, hükümetin önceki aya batmıştı ki 5195 $ karşı ton başına $ 4,405.3 peso (Res.1436/12) adresinden ayarlayarak iç piyasa için biyodizel fiyatı dondurdu öğrenildi.
Tutma artış Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Kararname 1339-1312, tarafından kurulmuştur.